CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Hlavní strana] [Hledej] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Virtuální průvodce po České republice.

DENAKOR SD/DL - základní antikorozní barva [ Výrobek nebo zboží k prodeji ]

DENAKOR SD/DL - základní antikorozní barva pro průmyslové aplikace -

DENAKOR SD/DL
je jednosložková, základní, antikorozní, vodou ředitelná barva, formulovaná na bázi styrenakrylátové disperze. Obsahuje antikorozní a barevné pigmenty, jemná plniva, biocidní prostředky, koalescenty a další přísady, upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakbenzin.

Použití: Antikorozní ochrana a základní nátěry ve výrobků a polotovarů ve slévárnách, kovárnách, ve strojírenství a jiných provozovnách kovoprůmyslu. Ekonomicky výhodná varianta antikorozní barvy.

Vlastnosti:
Hustota: 1,15 - 1,30 kg/l
Hmotnostní sušina: 45 - 55 %
pH 8 - 10
Objemová sušina: 35 - 45 %
Barva po zaschnutí vytvoří středně tvrdý film, který se vyznačuje výbornými antikorozními vlastnostmi a výbornou soudržností s kovovými podklady.

Příprava podkladu: Podklady musí být suché a zbavené všech mechanických i mastných nečistot, rzi a okují. Doporučená předúprava je otryskání podkladu.

Nanášení barvy: Barva se dodává v konzistenci pro nanášení máčením, vzduchovým stříkáním, vysokotlakým stříkáním, případně pro mechanické nanášení štětcem a válečkem dle požadavků odběratele. Proto doporučujeme způsob aplikace a podmínky při aplikaci vždy projednat s výrobcem a složení barvy přizpůsobit daným podmínkám. Barva není určena pro základní nátěry, prováděné v terénu za různých povětrnostních a teplotních podmínek.

Barevné odstíny: Červenohnědý, sv. šedý, černý nebo v odstínech dle dohody.

Teoretická vydatnost: 5 - 7 m2/kg při tloušťce suché vrstvy 50 m.

Balení a skladování: Plechové nebo plastové obaly o hmotnosti 0,8- 200 kg. Barva se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: DENAKOR SD/DL není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci a manipulaci s barvou dbejte pokynů, uvedených v bezpečnostním listu. Používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Prázdné kovové obaly odevzdejte do sběru, kód odpadu: 150104. Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2004 v 12:14 hodin


Copyright 1998-2022 © cccr.cz